Ano ba ang Breast Cancer o Kanser sa Suso?

Ang kanser sa suso ay nabubuo sa mga selula ng suso. Kadalasang nagsisimula ito sa lining sa loob ng mga milk ducts o lobules na nagsusuplay ng gatas sa suso. May dalawang uri ng breast cancer ayon sa lugar kung saan ito nagmula. Ang tumor na nagsimula sa ducts ay tinatawag na ductal carcinoma at ang nagsimula naman sa lobules…

MAGBASA